Naudojimo sąlygos. Teisinis pranešimas

Teisinis pranešimas

Šią svetainę www.masterin-machines.com  (toliau – SVETAINĖ) valdo:

Svetainės valdytojas:
Antalis S.A. (toliau – Antalis)
8 rue de Seine
92100 Boulogne-Billancourt, Prancūzija 
N° 410 336 069 - RCS Nanterre

Svetainės valdytojo atstovas:

Thilo Koenig, įmonių grupės pakavimo skyriaus direktorius

Turinio prieglobos (angl. hosting) paslaugas svetainei teikia:

HKN GmbH, Hochstadenstr.5, 47829 Krefled, Vokietija, registracijos nr. DE32HKN00000446466

Naudojimo sąlygos:

Privalomasis poveikis

Naršydama(s) šioje SVETAINĖJE patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šių Naudojimo sąlygų be jokių išlygų, įskaitant atsakomybės netaikymo ir ribojimo nuostatas. Šiomis Naudojimo sąlygomis siekiama apibrėžti bendrąsias taisykles, pagal kurias ANTALIS suteikia prieigą prie SVETAINĖS ir pagal kurias Naudotojai patenka į ją ir ja naudojasi.

Šiuo metu internete paskelbta ir galiojanti šių bendrųjų naudojimo sąlygų versija yra vienintelė versija, galiojanti tol, kol naudojate šią SVETAINĘ; ji tokia išliks tol, kol bus pakeista nauja versija.

Apibrėžtys

ANTALIS – „Antalis, S.A.“, 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, SVETAINĘ redaguojančios „Antalis“ įmonės registracijos numeris

Prieglobos paslaugų teikėjas – „HKN GmbH“, Hochstadenstr.5, 47829 Krefled, Vokietija, registracijos numeris DE32HKN00000446466.

SVETAINĖ – „Master’in machines“ svetainė ir www.masterin-machines.com

Paslaugos – paslaugos, prieinamos SVETAINĖJE.

Naudotojas – bet kuris asmuo, kuris naudojasi SVETAINE arba bet kuriomis paslaugomis, prieinamomis SVETAINĖJE. Narys – Naudotojas, nustatytas SVETAINĖJE.

Identifikatorius – informacija, būtina siekiant nustatyti SVETAINĖS naudotoją, kad būtų galima patekti į sritis, prieinamas tik Nariams.

Slaptažodis – konfidenciali informacija, kuri naudojama kartu su Identifikatoriumi, sudaro sąlygas Naudotojui įrodyti savo tapatybę.

Nuoroda – bet kokia trečiosios šalies svetainė arba išorinis interneto šaltinis, susietas su SVETAINE, kurio nevaldo ir už kurį nėra atsakinga įmonė ANTALIS.

Šios SVETAINĖS paskirtis

Šios SVETAINĖS paskirtis yra teikti Naudotojams informaciją apie „Master’in machines“, kurią siūlo ANTALIS.

SVETAINĘ naudoti griežtai tik profesiniais tikslais

Ši SVETAINĖ yra skirta ir griežtai naudojama tik profesiniais tikslais, aiškiai pabrėžiant, kad bet koks kitas panaudojimas, įskaitant prisijungus kaip klientui, yra negalimas.

Naudodamasis SVETAINE, naudotojas pareiškia ir užtikrina, kad jis (ji) veikia tik profesiniais tikslais ir tokiu būdu jam netaikomos teisės, susijusios su vartotojų apsauga naudojant šią SVETAINĘ, tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

Jei esate vartotojas, jūs neturėtumėte pirkti arba atlikti bet kokio veiksmo, susijusio su pirkiniu šioje SVETAINĖJE, arba bet kokio veiksmo, paremto informacija, paskelbta SVETAINĖJE. Jei naudosite šią SVETAINĘ pažeisdami šias Naudojimo sąlygas, nepriklausomai nuo šio įspėjimo, tai darysite savo paties rizika, o ANTALIS šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės.

SVETAINĖS valdymas

Siekdama gerai valdyti SVETAINĘ, įmonė ANTALIS bet kuriuo metu gali:

• laikinai sustabdyti, pertraukti arba riboti prieigą prie visos arba dalies SVETAINĖS, riboti prieigą prie SVETAINĖS arba tam tikrų jos dalių tik apibrėžtai Naudotojų kategorijai;

• pašalinti informaciją, trukdančią tinkamai veikti SVETAINEI arba neatitinkančią nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų ir reglamentų, arba informaciją, kuri laikoma netinkama arba neteisėta;

• laikinai sustabdyti Svetainės veikimą siekiant ją atnaujinti.

Intelektinė nuosavybė

Visi prekių ženklai, nuotraukos, tekstai, komentarai, iliustracijos, judantys arba nejudantys vaizdai, vaizdo įrašai, garsai, įskaitant kompiuterines programas, kurios naudojamos siekiant užtikrinti tinkamą SVETAINĖS veikimą ir t. t., iš esmės visi elementai, kurie atkuriami arba naudojami SVETAINĖJE, yra saugomi intelektinės nuosavybės teisės aktų.

Visi šie elementai yra visiška įmonės ANTALIS arba jos partnerių nuosavybė. Bet koks visų arba dalies šių elementų, įskaitant kompiuterines programas, atkūrimas, pateikimas kompiuterių tinklais ar kitaip, naudojimas arba adaptavimas bet kokia forma be išankstinio raštiško ANTALIS patvirtinimo yra griežtai draudžiamas. Tai, kad ANTALIS nepateikia pretenzijos iš karto, kai sužino apie neįgaliotą elementų naudojimą, nereiškia, kad toks naudojimas yra patvirtinamas arba kad atsisakoma pateikti ieškinį.

Nuorodos

SVETAINĖJE gali būti pateikta trečiųjų šalių svetainių arba išorinių internetinių šaltinių nuorodų (toliau – Nuorodos). ANTALIS nevaldo ir negali valdyti jokių Nuorodų. Vadinasi, ANTALIS negali būti laikomas atsakingu už šias Nuorodas ir neprisiima jokios atsakomybės už turinį, reklamą, produktus, paslaugas ir visą kitą medžiagą, kuri pateikiama tokių trečiųjų šalių svetainėse ir išoriniuose ištekliuose arba jų filialuose.

Be to, ANTALIS negali būti laikoma atsakinga už faktinę ar numanomą žalą arba nuostolius, kylančius dėl tokiose Nuorodose siūlomo turinio, prekių arba paslaugų naudojimo arba pasiekiamus per Nuorodas.

Atsakomybės ribojimas

ANTALIS deda pagrįstas pastangas teikti tikslią ir aktualią informaciją SVETAINĖJE bei pasilieka teisę bet kada, iš anksto neįspėjus, keisti turinį. ANTALIS nepateikia jokios garantijos, susijusios su SVETAINĖS tikslumu ir išsamumu, o tai apima Nuorodas arba kitas elektronines nuorodas, tiesiogiai arba netiesiogiai prieinamas SVETAINĖJE.

Informacijos tikslumo tikrinimas pagalbinėmis priemonėmis, įskaitant tiesioginį kontaktą su ANTALIS, yra Naudotojo atsakomybė.

Dėl to ANTALIS neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl:

ANTALIS neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, sukeltą viruso, paslaugų teikimą trikdančios atakos arba kitos technologiškai žalingos medžiagos, galinčios pažeisti jūsų kompiuterinę įrangą, jūsų kompiuterines programas, jūsų duomenis arba kitą patentinę medžiagą dėl SVETAINĖS naudojimo arba turinio atsisiuntimo iš šios SVETAINĖS arba kitos trečiosios šalies svetainės ar kitų internetinių šaltinių, susietų su SVETAINE.

ANTALIS atsisako bet kokios atsakomybės bet kokios trečiosios šalies svetainės arba išorinių internetinių šaltinių, susietų su šia SVETAINE, atžvilgiu. Tokios nuorodos neturėtų būti aiškinamos kaip jų turinio patvirtinimas, atliekamas ANTALIS. ANTALIS atsisako bet kokios atsakomybės už nuostolius arba žalą, kuri gali kilti dėl trečiųjų šalių svetainės arba išorinių interneto šaltinių, susietų su šia SVETAINE, naudojimo.

Asmens duomenų apsauga

Visa asmeninė informacija, pateikta Naudotojo šioje SVETAINĖJE, renkama ir tvarkoma įmonės ANTALIS pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, susijusį su asmens duomenų ir informacijos apsauga. Jei norite sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų privatumo Privatumo ir slapukų politiką, pateikiamą šioje SVETAINĖJE

a. IT apsauga šioje SVETAINĖJE:

ANTALIS įsipareigoja užtikrinti tinkamas priemones, garantuojančias Naudotojų asmens duomenų, pateikiamų šioje SVETAINĖJE, saugumą ir konfidencialumą, bei deda pastangas, kad jie nebūtų iškraipyti, pažeisti, sunaikinti arba kad prie jų galėtų prieiti neįgaliotos trečiosios šalys. Asmens duomenys, pateikiami Naudotojų, yra saugomi saugiuose serveriuose, ypač išteklių nuomos paslaugų teikėjo serveryje.

Tačiau asmens duomenų perdavimas internetu kelia vidinę riziką, kurios ANTALIS negali visiškai išvengti tokiu būdu atsiųstų duomenų saugumo atžvilgiu. Dėl šios priežasties ANTALIS įspėja Naudotojus apie galimas rizikas, susijusias su SVETAINĖS veikimu ir naudojimu, taip pat ANTALIS rekomenduoja Naudotojams imtis visų reikiamų apsaugos priemonių, kad kontroliuotų savo naršymą internete (pavyzdžiui, naudoti atnaujintą techninę ir programinę įrangą, atnaujinti antivirusines programas, imtis konfidencialumo priemonių, kad būtų apsaugoti Identifikatoriai ir Slaptažodis, ir t. t.). Naudotojai yra visiškai atsakingi už savo Identifikatoriaus ir Slaptažodžio valdymą.

b. IT apsauga trečiųjų šalių svetainėje arba išoriniame interneto šaltinyje, siejamame su šia SVETAINE (Nuorodos):

Asmens duomenų, pateiktų Naudotojų trečiųjų šalių svetainėje arba išoriniame interneto šaltinyje, siejamame su šia SVETAINE, valdymas ir apsauga yra išimtinė šių išorinių svetainių arba interneto šaltinių leidėjų atsakomybė. Tai apima trečiųjų šalių slapukų leidėjus, identifikuotus šios SVETAINĖS Slapukų politikos dalyje.

ANTALIS nėra Duomenų valdytojas, nes ji nereguliuoja duomenų, pateiktų Naudotojų per šias išorines svetaines ir interneto šaltinius, tvarkymo, ir jokiu būdu negali užtikrinti tokiu būdu Naudotojų siunčiamų duomenų saugumo. Naudotojai turi būti susipažinę su Privatumo politika, pateikiama šiose išorinėse svetainėse arba interneto šaltiniuose.

Taikoma teisė ir išimtinė jurisdikcija

Šių bendrųjų naudojimo sąlygoms taikoma Prancūzijos teisė, išskyrus Prancūzijos tarptautinės privatinės teisės normas. Kompetentingas teismas, į kurio jurisdikciją patenka registruotoji įmonės ANTALIS buveinė, turi išimtinę teisę spręsti iš šių bendrųjų naudojimo sąlygų kylančius ar su jomis susijusius ginčus, išskyrus atvejus, kai dėl konkretus teisės aktas arba reglamentas reikalauja reikia konkrečios kompetencijos.

Užklausos

Siųskite pranešimą adresu contact@antalis.com arba žiūrėkite SVETAINĖS kontaktų skiltį: