Lietošanas noteikumi – juridisks paziņojums


 

 

 

Šo TĪMEKĻAVIETNI www.masterin-machines.com rediģēja:

Redaktors:
„Antalis S.A.”
8 rue de Seine
92100 Boulogne-Billancourt, Francija 
Nr. 410 336 069 – RCS Nanterre

Redaktora pārstāvis:

Grupas iepakojuma direktors Tilo Kēnigs (Thilo Koenig)

Hostings:

HKN GmbH, Hochstadenstr. 5, 47829 Krefled, Vācija, reģistrācijas numurs DE32HKN00000446466

Lietošanas noteikumi

Obligātā ietekme

Navigācija šajā TĪMEKĻA VIETNĒ nozīmē, ka Lietotājs bez jebkādām ierunām apstiprina visus šos Lietošanas noteikumus, tostarp arī atrunu un atbildības ierobežojumus. Šie Lietošanas noteikumi ir paredzēti, lai definētu vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem „ANTALIS” nodrošina piekļuvi TĪMEKĻA VIETNEI un Lietotāji tai piekļūst un to izmanto.

Šo vispārīgo lietošanas nosacījumu pašreizējā tiešsaistes versija ir vienīgā, kas piemērojama visā šīs TĪMEKĻA VIETNES lietošanas laikā, līdz brīdim, kad to aizstās jauna versija.

Definīcijas

„ANTALIS” nozīmē „Antalis, S.A.” 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, uzņēmuma „Antalis”, kas rediģē VIETNI, reģistrētais numurs

„Hostinga pakalpojumu sniedzējs” nozīmē HKN GmbH, Hochstadenstr.5, 47829 Krefled, Vācija, reģistrācijas numurs DE32HKN00000446466.

„TĪMEKĻA VIETNE” nozīmē Master'in ierīču tīmekļa vietni un www.masterin-machines.com

„Pakalpojumi” nozīmē pakalpojumus, kas pieejami TĪMEKĻA VIETNĒ.

„Lietotājs” ir jebkura persona, kas izmanto TĪMEKĻA VIETNI vai jebkuru no pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti TĪMEKĻA VIETNĒ. „Loceklis” ir lietotājs, kas identificēts TĪMEKĻA VIETNĒ.

„Identifikators” ir informācija, kas nepieciešama lietotāja identificēšanai TĪMEKĻA VIETNĒ, lai piekļūtu vietām, kas paredzētas locekļiem.

„Parole” ir konfidenciāla informācija, kas, lietojot to kopā ar identifikatoru, ļauj lietotājam pierādīt savu identitāti.

„Hipersaites” ir jebkura trešās puses vietne vai ārējs interneta avots, kas ir saistīts ar TĪMEKĻA VIETNI un nav kontrolēts, un par kuru „ANTALIS” nav atbildīgs.

TĪMEKĻA VIETNES izmantošana

Šīs TĪMEKĻA VIETNES mērķis ir sniegt lietotājiem informāciju par Master'in ierīcēm, kuras piedāvā „ANTALIS”.

TĪMEKĻA VIETNE ir paredzēta tikai profesionālai lietošanai

Šī TĪMEKĻA VIETNE ir paredzēta un stingri noteikta tikai profesionālai lietošanai, izslēdzot jebkādu citu izmantošanu, tostarp jebkādu izmantošanu, ko veic patērētājs vai kā patērētājs.

Izmantojot šo TĪMEKĻA VIETNI, jebkurš lietotājs paziņo un garantē, ka viņš/viņa rīkojas tikai profesionāliem mērķiem, un, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, atsakās no visām tiesībām, kas saistītas ar patērētāja aizsardzību, izmantojot šo TĪMEKĻA VIETNI.

Ja esat patērētājs, jūs šajā tīmekļa vietnē nedrīkstat pirkt vai veikt jebkādas darbības, kas saistītas ar pirkumu TĪMEKĻA VIETNĒ vai veikt jebkādas darbības, kas balstītas uz TĪMEKĻA VIETNĒ publicēto informāciju. Ja jūs izmantojat šo TĪMEKĻA VIETNI, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, neskatoties uz šo brīdinājumu, jūs uzņematies risku, un „ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības šajā sakarā.

TĪMEKĻA VIETNES pārvaldība

Lai pienācīgi pārvaldītu vietni, „ANTALIS” jebkurā laikā var:

• apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi visai TĪMEKĻA VIETNEI vai tās daļai, atļaut piekļuvi TĪMEKĻA VIETNEI vai noteiktām tās daļām tikai noteiktai lietotāju kategorijai;

• izdzēst visu informāciju, kas traucē TĪMEKĻA VIETNES darbībai vai neatbilst valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, vai tiek uzskatīta par nepiemērotu vai nelikumīgu;

• apturēt TĪMEKĻA VIETNES darbību, lai to atjauninātu.

Intelektuālais īpašums

Visas preču zīmes, fotoattēlus, tekstus, komentārus, ilustrācijas, kustīgus vai nekustīgus attēlus, video secības, skaņas, tostarp datora lietojumprogrammas, kuras var izmantot, lai nodrošinātu TĪMEKĻA VIETNES darbību, un vispārīgāk visus elementus, kas tiek reproducēti un izmantoti TĪMEKĻA VIETNĒ, aizsargā normatīvie akti attiecībā uz intelektuālo īpašumu.

Tie ir vienīgi „ANTALIS” vai tā partneru īpašums. Visu šo elementu vai to daļu, tostarp datoru lietojumprogrammu reproducēšana, attēlošana, izmantošana vai pielāgošana jebkurā formā, bez iepriekšēja rakstiska „ANTALIS” apstiprinājuma ir stingri aizliegta. Fakts, ka „ANTALIS” neiesniedz prasību, tiklīdz tā uzzina par neatļautu izmantošanu, nav uzskatāms par šādas izmantošanas apstiprināšanu un atteikšanos no jebkādas tiesvedības.

Hipersaites

TĪMEKĻA VIETNE var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm vai ārējiem interneta avotiem („Hipersaites”). „ANTALIS” nekontrolē un nevar kontrolēt nevienu šādu hipersaiti. Tādējādi „ANTALIS” nevar būt atbildīgs par šīm hipersaitēm un atsakās no jebkādas atbildības par saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem un jebkuru citu materiālu, kas pieejams šajās trešo pušu tīmekļa vietnēs un ārējos avotos vai to atzarojumos.

Turklāt „ANTALIS” nav atbildīgs par jebkādiem faktiskiem vai iespējamiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no šo hipersaišu satura vai preču vai pakalpojumu izmantošanas vai paļaušanās uz tiem.

Atruna

„ANTALIS” pieliks visas pūles, lai TĪMEKĻA VIETNĒ sniegtu precīzu un atjauninātu informāciju, un patur tiesības mainīt saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. „ANTALIS” nesniedz garantijas attiecībā uz TĪMEKĻA VIETNES precizitāti vai pilnīgumu, kas ietver hipersaites vai jebkuru citu elektronisku saiti, kura ir tieši vai netieši pieejama TĪMEKĻA VIETNĒ.

Lietotāja pienākums ir pārbaudīt informācijas precizitāti ar papildus līdzekļiem, tostarp tiešu kontaktu ar „ANTALIS” veidā.

Tā rezultātā „ANTALIS” neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no:

„ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisa kāds vīruss, jebkurš pakalpojumu atteikuma uzbrukums vai jebkurš cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas, izmantojot datoru, var inficēt jūsu datoru aprīkojumu, datorprogrammas, jūsu datus vai citu patentētu materiālu. TĪMEKĻA VIETNE vai jebkura satura lejupielāde šajā TĪMEKĻA VIETNĒ, vai jebkurā citā trešo personu vietnē, vai citā ar TĪMEKĻA VIETNI saistītā interneta avotā.

„ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par jebkuras trešo personu vietnes saturu vai ārējiem interneta avotiem, kas saistīti ar šo TĪMEKĻA VIETNI. Šādas saites nevajadzētu uzskatīt par „ANTALIS” apstiprinātu to saturu. „ANTALIS” atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, izmantojot jebkādu trešo personu vietni vai ārējos interneta avotus, kas saistīti ar šo TĪMEKĻA VIETNI.

Fizisko personu datu aizsardzība

Jebkuru personisko informāciju, ko jebkurš Lietotājs sniedz šajā TĪMEKĻA VIETNĒ, „ANTALIS” vāc un apstrādā saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, kas saistīta ar personas datu informācijas aizsardzību. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet mūsu Privātuma politika un Sīkfaili, kas pieejami šajā TĪMEKĻA VIETNĒ.

a. IT drošība šajā TĪMEKĻA VIETNĒ:

„ANTALIS” apņemas nodrošināt atbilstošus pasākumus, lai saglabātu šajā TĪMEKĻA VIETNĒ sniegto Lietotāju personas datu drošību un konfidencialitāti un novērstu to sagrozīšanu, sabojāšanu, iznīcināšanu vai neatļautu trešo personu piekļuvi tiem. Lietotāju sniegtie personas dati tiek glabāti drošos serveros, it īpaši Hostinga pakalpojumu sniedzēja serverī.

Personas datu pārsūtīšana internetā tomēr rada būtiskus riskus, kurus „ANTALIS” nevar pilnībā novērst, ņemot vērā šādi nosūtīto datu drošību. Tāpēc „ANTALIS” brīdina lietotājus par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar šīs TĪMEKĻA VIETNES darbību un izmantošanu, un tāpēc iesakām lietotājiem veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, pārvaldot navigāciju internetā (piemēram, izmantojot atjauninātu aparatūru un programmatūru, mūsdienīgus antivīrusus, veicot konfidencialitātes pasākumus identifikatoru un paroles aizsardzībai u. c.). Lietotāji paši ir atbildīgi par sava identifikatora un paroles pārvaldību.

b. IT drošība trešās personas vietnē vai ārējā interneta avotā, kas saistīts ar šo TĪMEKĻA VIETNI (hipersaites):

Par personas datu pārvaldību un drošību, ko lietotāji sniedz trešās personas tīmekļa vietnēs vai ārējos interneta avotos, kas saistīti ar šo TĪMEKĻA VIETNI, atbild vienīgi šo ārējo vietņu vai interneta avotu publicētāji. Tajos ietilpst trešo personu sīkdatņu publicētāji, kas norādīti šīs vietnes Sīkfailu politikā.

„ANTALIS” nav datu kontrolieris, jo tas nekontrolē to datu pārvaldību, kurus lietotāji tieši nodrošina caur šīm ārējām vietnēm vai interneta avotiem, un jebkurā gadījumā nevar garantēt lietotāju šādi nosūtīto datu drošību. Lietotājiem ir jābūt informētiem par privātuma politiku, kas pieejama šajās ārējās vietnēs vai interneta avotos.

Piemērojamie normatīvie akti un ekskluzīvā jurisdikcija

Šo vispārīgo lietošanas nosacījumu noteikumus regulē Francijas normatīvie akti, izslēdzot jebkādas likumu kolīzijas normas. Kompetentai tiesai, kurā atrodas „ANTALIS” juridiskā adrese, ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt visas domstarpības vai strīdus, kas no tā izriet, ja vien nepastāv īpaša kompetence, kas izriet no kāda noteikta normatīvā akta.

Vaicājums

Lūdzu, atstājiet ziņojumu šajā adresē infolv@antalis.com vai dodieties uz TĪMEKĻA VIETNES sadaļu „Sazinieties ar mums”: